ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

พรบ./พรก.

- พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562

- พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

- พรกให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561

- พรก.เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

- พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

- พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

- พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558

- พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

- พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2556

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2552

- พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

- พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

- พรบ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549

- พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548

- พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

- พรบ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546

- พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

- พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

- พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

- พรก.ระเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

- พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

- พรก.เพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534

- พรก.เพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534

- พรก.เพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527

- พรก.กำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501

- พรก.ค่าตอบแทนกรรมการตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

- พรก.ค่าตอบแทนกรรมการตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  พ.ศ.2543