ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

คู่มือประชาชน

01. การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
02. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf  
 
04. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf
05. การขออายุต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf

06. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf
07. การขอต่ออายุใบอนุญาตกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf
08. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป.pdf
09. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล.pdf
10. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32.pdf
11. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.pdf
12. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร.pdf
13. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.pdf
14. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
15. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.pdf
16. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล.pdf
17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.pdf
21. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
22. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34.pdf
23. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf
24. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33.pdf
25. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf 

38. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ.pdf
39. การแจ้งขุดดิน.pdf
40. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ.pdf
41. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ.pdf
42. การแจ้งถมดิน.pdf
43. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ.pdf
44. การรับชำระภาษีป้าย.pdf
45. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf
46. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf
47. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf