ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

มาตรการและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ


-  คำสั่ง / ประกาศ  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สายออ .pdf

-  ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2549 .pdf

-  ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2549 .pdf

-  ประกาศ ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร .pdf

-  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ .pdf

-  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรมการ และ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf

- คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็ปไซด์ และแฟนเพจ ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf