ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

mail ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ  เรื่อง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น  (ลว. 4 ม.ค. 2562) .pdf

mail ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ  และค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ (ลว. 3ต.ค. 2561) .pdf

mail ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ  (ลว. 25 ก.ย. 2561).pdf

mail ประกาศ  เรื่อง แนวทางการพัฒนาข้าราชการ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้าง  (ลว. 7 ม.ค. 2561) .pdf

mail ประกาศ  เรื่อง ว่าด้วยข้อบังคับ  หรือวินัยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายออ (ลว. 7 ม.ค. 2561) .pdf

mail ประกาศ  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  (ลว.1 ต.ค. 2560) .pdf