ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำ

 
mail รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 .pdf
mail รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563 .pdf
mail รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 .pdf
mail รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563 .pdf
mail รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562 .pdf
mail รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 .pdf
mail รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562 .pdf
mail รายงานการเงินและบัญชี  ปีงบประมาณ 2562 .pdf 

mail  รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม .pdf 
mail งบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 
mail รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 .pdf 
mail รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 .pdf 
mail รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 .pdf 
mail รายงานแผนการใชจ่ายเงิน ไตรมาส 4 .pdf 
mail รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 .pdf 
mail รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2562 .pdf