ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

นายเอม หอมสันเทียะ นายก อบต.สายออ , ข้าราชการ จาก อบต.สายออ พร้อมทั้ง ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ จากทุกส่วนราชการอำเภอโนนไทย , ประชาชนทุกภาคส่วนของอำเภอโนนไทย ได้ร่วมชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ณ หอประชุมอำเภอโนนไทย