ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

โครงการนวัตวิถีชุมชนสู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตัวเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการนวัตวิถีชุมชนสู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตัวเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แก่คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้าง , ผู้นำท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน , เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสายออ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕ คน ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน