ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ปี 2561

โครงการปลูปฝังคุณธรรม-จริยธรรม บ้าน วัด โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย