ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

โครงการศึกษาดูงาน ปี 2561

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ สู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเอง ระหว่างวันที่ 9 และ 12-14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี